postmedia novitÓ ––– ––– ––– ––– postmedia catalogo


groys

Progettare oggi il mondo di...
John Thackara

euro 16,90

groys Il complesso arte-architettura
Hal Foster

euro 26,00
groys

Duchamp Meets Turing
Gabriela Galati

euro 19,00


 

 

groys

Antropologia della comunicazione visuale
Massimo Canevacci

euro 22,50

groys Fallimento
Teresa Macrì

euro 16,90
groys

Artisti di carta
Roberto Pinto

euro 19,00


 


 

 

groys Pop art
Hal Foster

euro 26,00
groys Il pragmatismo...
Molly Nesbit

euro 14,00
groys Thothality
Mario Diacono

euro 21,00
     
 
altri titoli   catalogo
  altri titoli