postmedia novitÓ ––– ––– ––– ––– postmedia catalogo


groys

Duchamp Meets Turing
Gabriela Galati

euro 19,00

groys Antropologia della comunicazione visuale
Massimo Canevacci

euro 22,50
groys

Fallimento
Teresa Macrì

euro 16,90


 

 

groys

Artisti di carta
Roberto Pinto

euro 19,00

groys Il pragmatismo...
Molly Nesbit

euro 14,00
groys

Thothality
Mario Diacono

euro 21,00


 


 

 

groys Pop art
Hal Foster

euro 26,00
groys Meridiani, paralleli e...
Fabrizio Bellomo

euro 9,90
groys L'exforma
Nicolas Bourriaud

euro 12,60
     
 
altri titoli   catalogo
  altri titoli
I libri di postmedia books sono in vendita nelle migliori librerie.
Si possono ricevere a domicilio, tramite paypal.