postmedia novitą ––– ––– –– – ––– postmedia catalogo


groys

Documentario interattivo
Lucilla Calogero

euro 19,00

 


groys

Simone Leigh
Eszter Salgó

euro 16,90

 

groys

Le ragioni del gruppo
Lucilla Meloni

euro 26,00

 


 

 

groys

Gordon Matta-Clark
Frances Richard

euro 12,00

groys Un luogo dopo l'altro
Miwon Kwon

euro 24,00
groys

La forma video
Milo Adami

euro 24,00


 


 

 

groys Elina Chauvet
Francesca Guerisoli

euro 12,00
groys Adriano Altamira
C. Casero ed E. Longari

euro 19,00
groys Carmelo Bene
Cosetta Saba

euro 24,00
     
 
altri titoli   catalogo