postmedia novitÓ ––– ––– ––– ––– postmedia catalogo


groys

Civil Imagination
Ariella Azoulay

euro 22,50

groys In the Flow
Boris Groys

euro 19,00
groys

Il museo come spazio critico
Alessandro Demma

euro 14,00


 

 

groys

Infrasottile
Elio Grazioli

euro 19,00

groys Arte e antropologia
Sara Fontana

euro 21,00
groys

La Tartaruga
Ilaria Bernardi

euro 16,90


 


 

 

groys Franco Angeli e Tano Festa
Elisa Francesconi

euro 19,00
groys Il complesso arte-architettura
Hal Foster

euro 26,00
groys Paolo Gioli
Roberta Valtorta

euro 16,90
     
 
altri titoli   catalogo