postmedia novitÓ ––– ––– ––– ––– postmedia catalogo


groys

Fallimento
Teresa Macrì

euro 16,90

groys Il pragmatismo...
Molly Nesbit

euro 14,00
groys

Michele De Lucchi
AA.VV.

euro 12,60


 

 

groys

Artisti di carta
Roberto Pinto

euro 19,00

groys Thothality
Mario Diacono

euro 21,00
groys

L'exforma
Nicolas Bourriaud

euro 12,60


 


 

 

groys Pop art
Hal Foster

euro 26,00
groys Let's Us Say This Again...
A. Castiglioni e S. Frangi

euro 12,60
groys Sandro Martini
Luigi Sansone

euro 110,00
     
 
altri titoli   catalogo
  altri titoli
I libri di postmedia books sono in vendita nelle migliori librerie.
Si possono ricevere a domicilio, tramite paypal.